En

Your Position : Home > Product > 产品中心
Emulcril 1965

2017/4/20 14:41:24

特性

  • 优异的低温柔韧性及中等的耐油性
  • 加工性能好
  • 低温聚合
  • 无染色稳定剂

应用 

  • 军用类及航空领域用的O型圈,密封圈,垫片,垫圈及膜片等
  • 与其他牌号的丁腈橡胶混合获得中等的低温性能

 

 *注意MDR的范围是预先测试值,需在完成30批量后核实

性能 

单位 

技术指标 

典型值 

测试方法 

 

 

最低

最高

 

 

门尼粘度 

 

 

 

 

ASTM-D1646

  ML 1+4 @ 100C

MU

60

70

 

 

硫化曲线ODR @ 160C * 

 

 

 

 

ASTM-D2084

     ML

英磅-英寸

TBD

TBD

 

 

     MH

英磅-英寸

TBD

TBD

 

 

     ts1

分钟

TBD

TBD

 

 

     t'50

分钟

TBD

TBD

 

 

     t'90

分钟

TBD

TBD

 

 

总挥发物 

重量百分比

 

1.0

 

ASTM-D5668

总灰分 

重量百分比

 

0.8

 

ASTM-D5667

结合丙烯腈 

重量百分比

18

20

 

ASTM-LH-110-2

比重 

克/毫升

 

 

0.96

ASTM-D297

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外观1                25 公斤/包 (55 英磅/包)

包装1                净重1200公斤/托 (净重2640英磅/托)

1每包及每托的重量偏差为正负百分之一

Emulcril 1965

2016年01月08日